Οδικός χάρτης

Παρακαλούμε μη στέλνετε αποτελέσματα αρνητικού self test στο email του σχολείου.

Δηλώστε το στην πλατφόρμα και τυπώστε ή γράψτε με το χέρι την κάρτα μαθητή που υπάρχει και σαν συνημμένο στο παρόν άρθρο.

Με βάση το ΦΕΚ για τα μέτρα προστασίας δημιουργήσαμε έναν οδικό χάρτη, για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ο οποίος ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμος.

attachment