Εκτύπωση αδειών ανά τμήμα για απασχόληση
Κωδικός

Αριθμοί μαθητολογίου απασχολούμενων

Ημερομηνία

Ωρες

Απασχόληση

Καθηγητής